احراز هویت ٨ نفر از جانباختگان کرمانشاه

احراز هویت ٨ نفر از جانباختگان کرمانشاه

00:17 - 23 November 2019

 

هەنگاو: هویت چهار شهروند دیگر کرد کە در اعتراضات اخیر کرمانشاه جانشان را از دست دادەاند احراز شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات اخیر استان کرمانشاه نیروهای امنیتی اقدام بە تیراندازی بە سوی معترضین کردەاند دەهاتن کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق گزارشی کە از یک منبع امنیتی بە هەنگاو رسیدە است،در اعتراضات استان کرمانشاه  ٣٤ شهروند کرد در شهرهای جوانرود و کرمانشاه با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جانشان را از دست دادەاند.

با احراز هویت چهار نفر دیگر از جانباختگان کرمانشاه، اکنون هویت ٨ نفر از جانباختگان این شهر برای هەنگاو احراز شدە است.

بر طبق گزارش رسیدە، در اعتراضات اخیر کرمانشاه یک دکتر اهل مریوان با هویت ”برهان منصور نیا“ فرزند رحیم جانش را از دست دادە است.

همچنین، هویت سە نفر دیگر بە نام های ”عبدالرضا شیرزادی“ ٢٠ سالە و فرزند کاظم، اهل روستای داوران جلالوند کرمانشاه، سجاد باقری فرزند درویش علی و ”مصطفی فرزامی“ فرزند کرمعلی در جریان این اعتراضات جانشان را از دست دادەاند, احراز شدە است.

اجساد این چهار شهروند طی روزهای گذشتە بە خانوادەهایشان تحویل دادە شدە است.

تاکنون هویت ٨ نفر از جانباختگان کرمانشاه برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ محمد میرزایی ٢_ نادربیژنوند ٣_ مظهر ظهیری ٤_ یونس عزتی ٥_ برهان منصور نیا ٦_ عبدالرضا شیرزادی ٧_ سجاد باقری ٨_ مصطفی فرزامی