احراز هویت ١١ نفر از ٥٠ زندانی مبتلا بە ویروس کرونا در بند ١٥ زندان ارومیە

احراز هویت ١١ نفر از ٥٠ زندانی مبتلا بە ویروس کرونا در بند ١٥ زندان ارومیە

21:39 - 7 April 2020


هەنگاو: پس از آنکە هەنگاو گزارش داد کە دەها زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا بودەاند روز گذشتە بە خارج از زندان منتقل شدەاند هویت شماری از آنها احراز شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ١٨ فروردین ٩٨ (٦ آوریل ٢٠٢٠)، پنجاه زندانی محبوس در بند ١٥ زندان مرکزی ارومیە بە دلیل مشکوک بودن بە ابتلا بە ویروس کرونا بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە و تاکنون بە زندان برگرداندە نشدەاند.


هویت ١١ نفر از این زندانیان کە اکنون منابع هەنگاو در داخل زندان می گویند بە ویروس کرونا مبتلا شدەاند بە شرح زیر می باشد؛
١_ بهنام فروزندە دل فرزند رضا ٢_ محمد حسین ایرج نیا فرزند احمد ٣_ اکبر کامل منگل فرزند محمد علی ٤_ امید افراسیابی فرزند یداللە ٥_ احمد منوچهری فرزند کوروش ٦_ کریم اشرفی فرزند علی رضا ٧_ حامد فیروزە فرزند محمدرضا ٨_ حجت نوری فرزند یداللە ٩_ حمید معظم فرزند محسن ١٠_ نوید بیگی فرزند مجید ١١_ صابر کاسب


بە گفتە یک منبع مطلع از زندان ارومیە، انتقال دستە جمعی این زندانیان موجی از نگرانی را میان دیگر زندانیان محبوس در زندان ارومیە ایجاد کردە است.

در بند ١٥ زندان مرکزی ارومیە کە بند ویژە زندانیان با جرائیم مرتبط بە مواد مخدر می باشد، حدودا ٤٥٠ زندانی محبوس می باشند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، تاکنون ٣ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە یکی از آنها زن بودە است در این زندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند.