احراز هویت ٢٤ نفر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی نسبت بە لشکرکشی ترکیە

احراز هویت ٢٤ نفر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی نسبت بە لشکرکشی ترکیە

13:48 - 13 October 2019

 

هەنگاو: در بیش از ٢٠ شهر کردستان تجمعاتی اعتراضی برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە خاک کردستان سوریە (روژاوا)  برگزار شد کە پس از این اعتراضات نیروهای امنیتی دست بە بازداشت و احضار گستردە فعاکین کرد کردەاند.

با احراز هویت دو نفر دیگر از بازداشت شدگان مریوان با هویت ”محمد بهرامی" و "مهدی قادری" کە شمار بازداشت شدگان این شهر بە ٦ تن رسید و هنوز هویت چند نفر از بازداشت شدگان احراز نشدە است.

تاکنون هویت ٢٣ تن از بازداشت شدگان برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

مریوان

١_ محمد بهرامی ٢_ همت کرمی ٣_ دیاکو تابا ٤_ مبین نادری ٥_ کمال کهنەپوشی ٦_ امید حق پرست ٧_ مهدی قادری

تهران

١_  عبداللە جهانبین (وکیل) ٢_ اسماعیل سالاری (وکیل) ٣_ سالار مولایی (دانشجو) ٤_ امید جهانگیری (دانشجو) ٥_ محمد شهابی ٦_ کاوان کریم پور ٧_ مازیار محمدی آذر بوکانی ٨_ کاوان محمدی آذری بوکانی ٩_ ایوب احمدیان (دانشجو) ١٠_ محسن موسوی اهل شیراز

جوانرود

١_ فاتح محمد خانی ٢_ ولی سلیمی ٣_ نامدار سلیمی ٤_ عادل ویسی ٥_ دیاکو موسی زادە ٦_ سعید هدایتی

سنندج

١_سید خالد حسینی

 

گزارشات رسیدە بەهنگاو حاکی از این می باشد کە طی سە روز گذشتە دەها شهروند کرد در شهرهای مریوان، بانە، سقز، دیواندەرە، سنندج و دیگر شهرها بە ادارە اطلاعات احضار شدە و بە آنها در مورد شرکت کردن در تجمعات اعتراضی هشدار دادە شدە است.

بر طبق گزارشات رسیدە بە هەنگاو طی دو روز گذشتە، در  ٢٠ شهر ایلام، ایوان غرب، اسلام آباد غرب، کرمانشاه، جوانرود، پاوە، سنندج، دیواندرە، سقز، سردشت، مهاباد، اشنویە، ارومیە، بوکان، قطور، ثلاث باباجانی، دهگلان، پیرانشهر و مریوان مردم بە نشانە اعتراض بە لشکر کشی ترکیە بە کردستان سوریە بە خیابان ها آمدند.