احراز هویت ٣٢ نفر دیگر از جانباختگان کردستان

احراز هویت ٣٢ نفر دیگر از جانباختگان کردستان

00:33 - 1 December 2019

 

هەنگاو: با گذشت دو هفتە از آغاز اعتراضات شهرهای مختلف کردستان، هویت ٣٢ نفر دیگر از جانباختگان کردستان برای هەنگاو احراز شد.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات کرمانشاه دو شهروند دیگر بەنام های ”محسن کرمی نیا“ و سعید رضایی“ جانشان را از دست دادەاند.

همچنین در جریان اعتراضات روز یکشنبە ٢٦ آبان تهران، یک جوان دیگر اهل کرمانشاه با هویت ” پوریا ناصری خواه“ جانش را از دست دادە و طی روزهای گذشت جسدش را تحویل خانوادەاش دادەاند.

از سوی دیگر در جریان اعتراضات روز شنبە شهر سنندج، یک نوجوان ١٧ سالە با هویت ”محمد رضا احمدی“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جانش را از دست دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات اخیر ایران و کردستان دست کم ٥٠ شهروند کرد جانشان را از دست دادەاند کە تا زمان تنظیم این خبر هویت ٣٢ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کرمانشاه (٢٨ مورد)

١_ محمد میرزایی ٢_ نادربیژنوند ٣_ مظهر ظهیری ٤_ یونس عزتی ٥_ برهان منصور نیا (اهل مریوان) ٦_ عبدالرضا شیرزادی ٧_ یونس جلیلی ٨_ مصطفی فرزامی ٩_ بهمن عزیزی ١٠_ حسام بارانی راد (اهل روانسر) ١١_ آرمین قادری ١٢_ محمد پالانی ١٣_ مظفر وطن دوست ١٤_ محسن کرمی نیا ١٥_ سعید رضایی

هویت ١٣ نفر دیگر از جانباختگان شدگان تاکنون برای هەنگاو احراز نشدە است.

 

جوانرود (٦ مورد)

١_ کاوە محمدی ٢_ یونس فیروز بخت ٣_ ابراهیم مرادی ٤_ مبین عبداللهی (اهل روانسر) ٥_ جبار تجارە 

هویت یکی از جانباختگان تاکنون برای هەنگاو احراز نشدە است.

 

مریوان (٨ مورد)

در جریان اعتراضات مریوان و بر طبق گزاشاتی کە بە هەنگاو رسیدە است، دست کم هویت ٨ نفر جانشان را از دست دادەاند کە هویت ٥ نفر آنها برای هەنگاو احراز شدە و بە شرح زیر می باشد؛

١_ عثمان نادری (اهل نودشە) ٢_ مهران تاک ٣_ دانیل استواری (اهل نودشە) ٤_ بهروز ملکی (اهل سنندج) ٥_ آرین رجبی

پیشتر گزارشاتی در بارە جانباختن ادریس بیوارە منتشر شدە بود، اما اکنون هەنگاو قادر بە تایید آن نمی باشد و سعی میکنیم اطلاعات بیشتری در این زمینە بە دست آوریم.

 

سنندج ( ٢مورد)

١_ محمد رضا احمدی 

پی نوشت (٢): یک زن نیز در سنندج جانش را از دست دادە است کە تاکنون هویت وی برای هەنگاو احراز نشدە است.

 

تهران و کرج (٦ مورد)

دست کم شش شهروند کرد در جریان اعتراضات شهرهای مرکزی ایران جانشان را از دست دادەاند کە بە شرح زیر می باشد؛

١_  سجاد باقری اهل کرمانشاه در تهران

٢_ پوریا ناصری خواه اهل کرمانشاه در تهران

٣_ ناصر رضایی اهل قروە در کرج

٤_ محمد حیدریان اهل سنقر در کرج

٥_ مینا شیخی اهل سقز در تهران

٦_ محسن جعفر پناه اهل بیجار در اسلامشهر