احراز هویت پانزدهمین جانباختە کرمانشاه

احراز هویت پانزدهمین جانباختە کرمانشاه

00:30 - 2 December 2019

 

هەنگاو: هویت یکی دیگر از جانباختگان اعترضات کرمانشاه احراز و با این حساب تاکنون هویت ١٥ نفر از جانباختگان این شهر احراز شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات روز یکشنبە ٢٦ آبان ٩٨ (١٧ نوامبر ٢٠١٩) شهر کرمانشاه یک شهروند اهل این شهر با هویت ”حمزە فرجی“ فرزند غلام در محلە کرناچی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جانش را از دست داد است.

پیکر این جوان پس از چند روز در مقابل دریافت ٥٠ میلیون تومان بە خانوادەاش تحویل و بە خاک سپردە شدە است.

پیشتر هەنگاو بە نقل از یک منبع امنیتی اعلام کردە بود کە، در جریان اعتراضات کرمانشاه ٢٨ شهروند جانشان را از دست دادەاند.

تاکنون هویت ١٥ شهروندی کە در این اعتراضات جانشان را از دست دادەاند برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ محمد میرزایی ٢_ نادربیژنوند ٣_ مظفر ظهیری (وطن دوست) ٤_ یونس عزتی ٥_ برهان منصور نیا (اهل مریوان) ٦_ عبدالرضا شیرزادی ٧_ یونس جلیلی ٨_ مصطفی فرزامی ٩_ بهمن عزیزی ١٠_ حسام بارانی راد (اهل روانسر) ١١_ آرمین قادری ١٢_ محمد پالانی ١٣_ حمزە فرجی ١٤_ محسن کرمی نیا ١٥_ سعید رضایی

 

پی نوشت : در گزاشات قبلی آمدە بود کە ”مظهر ظهیری“ یکی دیگر از جانباختگان می باشد. با پیگیری هەنگاو معلوم شد کە، این شخص همان مظفر وطن دوست می باشد. خانوادە مظفر نام خانوادگی خود را از ظهیری بە وطن دوست تغییر دادەاند.