احراز هویت چهار نفر دیگر از بازداشت شدگان جوانرود، شکنجە بازداشت شدگان در جوانرود

احراز هویت چهار نفر دیگر از بازداشت شدگان جوانرود، شکنجە بازداشت شدگان در جوانرود

13:43 - 16 January 2020

 

هەنگاو: با گذشت دو ماه از عتراضات آبان ماه جوانرود همچنان شماری از بازداشت شدگان این اعتراضات در بازداشت بە سر می برند و هویت چهار نفر دیگر از آنها احراز شدە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، چهار شهروند اهل جوانرود کە هم زمان با اعتراضات آبان ماه بازداشت شدەاند هم اینک در زندان دیزل آباد کرمانشاه می باشند و تاکنون آزاد نشدەاند.

هویت این چهار شهروند کە برای هەنگاو احراز شدە و تاکنون در هیچ رسانەای منتشر نشدە است بە شرح زیر می باشد؛

١_ یاور امیرخانی ٢_ یاسر احمدی ٣_ میثم محمدی نور ٤_ بختیار زارعی

بە گفتە یک منبع مطلع این چهار شهروند همراه با احسان احمدی از دیگر بازداشت شدگان جوانرود همچنان در زندان دیزل آباد بازداشت می باشند.

یکی از بازداشت شدگان جوانرود کە آزاد شدە است و بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود،

طی گفتگویی با هەنگاو اظهار داشت کە،  "از بدو بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمانی جهت اخذ اعتراف بودیم. بازجویان از ما می خواستند که به اعمال خشونت در جریان تظاهرات، از جمله حمله به مراکز دولتی، ضرب وشتم ماموران و استفاده از اسپری فلفل اقرار کنیم ."