احراز هویت یکی دیگر از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه

احراز هویت یکی دیگر از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه

21:33 - 23 February 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل کرمانشاه کە در اعتراضات آبان ماه بازداشت شدە، همچنان در زندان دیزل آباد این شهر بازداشت می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل کرمانشاه باهویت ”میلاد کلوندی“ ٢٠ سالە کە در جریان اعتراضات آبان ماه امسال بازداشت شدە است، با گذشت سە ماه از بازداشت همچنان در زندان دیزل آباد این شهر محبوس می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، میلاد کلوندی از سوی دستگاه قضایی بە ”تبلیغ علیە نظام“ محکوم شدە و برای آزادی وی درخواست مبلغ ١٠٠ میلیون تومان وثیقە شدە کە خانوادەاش قادر بە تامین این مبلغ نیستند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، میلاد دارای نارسائی کلیە بودە و از بیماران دیالیزی می باشد کە نیاز بە مراقبت های پزشکی دارد.