احضار و بازداشت سە فعال سلماسی بە اتهام تلاش برای برگزاری مراسم نوروز

احضار و بازداشت سە فعال سلماسی بە اتهام تلاش برای برگزاری مراسم نوروز

23:31 - 24 March 2018

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سلماس سە فعال مدنی را احضار، و مورد بازجوی قرار دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز سەشنبە (٢٩ اسفند / ٢٠ مارس)، نیروهای امنیتی شهرستان سلماس سە فعال مدنی ساکن این شهر را بە نام های ”محمود جباری“، ”امین جداری“ و ”حمداللە کارساز“ احضار و مورد بازجویی قرار دادەاند.

بە گفتە یک منبع موثق، حمداللە همان روزو پس از بازجویی آزاد شدە است، اما محمود و امین پس از دو روز و موقتا از زندان آزاد شدەاند.

این سە فعال کورد بە اتهام تلاش برای برگزاری مراسم ویژە نوروز احضار و بازداشت شدە بودند.

طی روزهای گذشتە بیش از ٣٠ فعال مدنی در کوردستان بە اتهام تلاش برای برگزاری مراسمات ویژە نوروز بازداشت شدەاند.