احضار پدر و مادر مسن یک فعال سیاسی بە ادارە اطلاعات پاوە

احضار پدر و مادر مسن یک فعال سیاسی بە ادارە اطلاعات پاوە

10:53 - 1 October 2019

 

هەنگاو: ادارە اطلاعات پاوە پدر و مادر مسن یکی از فعالین سیاسی را احضار و مورد بازجویی قرار داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٦ مهر ٩٨ (٢٨ سپتامبر ٢٠١٩)، ادارە اطلاعات پاوە پدر و مادر سیاوش محمدی، از فعالین سیاسی را بە نام های ”محمد محمدی“٧١ سالە و ”حمدیە رئوفی“ ٦٧ سالە احضار و از آنها بازجویی کردە است.

سیاوش محمدی  کە هم اکنون ساکن آلمان می باشد، با انتشار پستی در صفحە فیسبوکی خود نوشتە است کە، آنها بە خاطر فعالیت های سیاسی من احضار و مورد بازجویی قرار گرفتەاند.

این فعال سیاسی سال ١٣٨٥ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مدت یک سال حبس بود و نهایتا سال ١٣٩٠ زیر فشار نهادهای امنیتی ناچار بە ترک زادگاه خود شد و هم اکنون در انستیتوی آسیا و شرق شناسی دانشگاه بن آلمان مشغول تحصیل می باشد.