ادامە اعتراضات در مریوان وجانباختن دست کم دو نفر دیگر

ادامە اعتراضات در مریوان وجانباختن دست کم دو نفر دیگر

17:15 - 17 November 2019

 

هەنگاو: هم زمان با روز دوم اعتراضات در مریوان، درگیری شدیدی میان نیروهای مسلح ایران و مردم معترض روی دادە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ساعت ١١ صبح روز یکشنبە ٢٦ آبان ٩٨ (١٧ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران در فلکە جهاد و چهارراه بایوە بە سوی معترضین مریوان آتش گشودەاند.

منابع هەنگاو از کشتە شدن دست کم دو شهروند از جملە یک کودک خبر دادەاند. خبرهای از جانباختن  ٢ معترض  دیگر و یکی از نیروهای سپاه پاسداران منتشر شدە کە تاکنون این خبر برای هەنگاو تایید نشدە است. چندین نفر نیز زخمی شدەاند.

هم اکنون درگیری در محلەهای مختلف مریوان ادامە دارد و هەنگاو سعی دارد گزارشات تکمیلی را منتشر کند.

در جریان تجمعات اعتراضی روز گذشتە مریوان دست کم ٦ معترض کشتە شدە و ٥٠ نفر نیز زخمی شدەاند کە تاکنون اجساد کشتە شدگان بە خانوادەهایشان تحویل دادە نشدە است.