ادامە فتوای جهاد علیە کُردها پس از ٤١ سال از منظر آمار هەنگاو

ادامە فتوای جهاد علیە کُردها پس از ٤١ سال از منظر آمار هەنگاو

13:16 - 18 August 2020


هەنگاو: چهل و یک سال پیش و چند ماه پس از انقلاب ملیت‌های ایران، خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران با صدور فتوای جهاد علیە کُردها جنگی همە جانبە را بە کُردها تحمیل نمود و در همان سال‌های اول هزاران جوان کُرد اعدام و یا بە رگبار بستە شدند.

امروز ۲۸ مرداد ماه، سالگرد فتوای جهاد روح‌اللە خمینی علیه مردم کُردستان است. بر اساس فتوای جهاد این مرجع تقلید هزاران نفر در قالب گروه‌های مسلح ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب با همراهی نیروی هوایی و پشتیبانی سنگین توپخانه وارد شهرهای کُردستان شدند و شروع به قتل‌عام جمعیت غیر نظامی کردند.

در سالیان بعد از حمله نظامی همە جانبه این کشتار وسرکوب با استصحاب فتوای جهاد خمینی توسط نیروهای امنیتی و نظامی در کُردستان تداوم داشته است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از سال ٢٠١٦ تاکنون دست‌کم ٩٥٥ کولبر کشتە و زخمی، ٣٨٧ شهروند کرد اعدام، ١٣٣ شهروند مدنی کشتە و زخمی، ٧٣ زندانی در زندانها جانباختە و ١٩٧ شهروند نیز در مرزهای کُردستان در اثر انفجار مین کشتە و یا زخمی شدەاند.از سال ٢٠١٦ تا ماه آگوست ٢٠٢٠
کشتە و زخمی شدن ٩٥٥ کولبر
اعدام ٣٨٧ شهروند کُرد
بازداشت ٢٦٤٢ شهروند کُرد
صدور حکم ٢٨٧٣ سال حبس برای ٦١٠ شهروند کُرد و حکم اعدام برای ٣٠ شهروند
کشتە و زخمی شدن ١٣٣ شهروند مدنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران
مرگ ٧٣ زندانی در زندانهای کُردستان
کشتە و زخمی شدن ١٩٧ شهروند در اثر انفجار مین


هشت ماه نخست سال ٢٠٢٠
کشتە و زخمی شدن ١٥٠
اعدام ٤٣ شهروند کُرد
بازداشت ٢٧٠ شهروند کُرد
صدور ٥١٧ سال حبس برای ١١٧ شهروند و حکم اعدام برای ٣ شهروند
کشتە شدن ١٧ شهروند مدنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران
مرگ ١٦ زندانی در زندانهای کُردستان
کشتە و زخمی شدن ٢٨ شهروند در اثر انفجار مین


سال ٢٠١٩
کشتە و زخمی شدن ٢٥٢
اعدام ٥٢ شهروند کُرد
بازداشت ٨١٢ شهروند کُرد
صدور ٧١٠ سال حبس برای ١٦٣ شهروند و حکم اعدام برای ٣ شهروند
کشتە شدن ٧٠ شهروند مدنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران
مرگ ٢٠ زندانی در زندانهای کُردستان
کشتە و زخمی شدن ٢٧ شهروند در اثر انفجار مین


سال ٢٠١٨
کشتە و زخمی شدن ٢٣١
اعدام ٧٠ شهروند کُرد
بازداشت ٧١٧ شهروند کُرد
صدور ٨٢٤ سال حبس برای ١٧٠ شهروند و حکم اعدام برای ١٢ شهروند
کشتە شدن ١٦ شهروند مدنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران
مرگ ٢٧ زندانی در زندانهای کُردستان
کشتە و زخمی شدن ٥٩ شهروند در اثر انفجار مین

سال ٢٠١٧
کشتە و زخمی شدن ٢٢٦
اعدام ١١٢ شهروند کُرد
بازداشت ٥٧١ شهروند کُرد
صدور ٤٤٦ سال حبس برای ٧٩ شهروند و حکم اعدام برای ٤ شهروند
کشتە شدن ١٥ شهروند مدنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران
مرگ ٦ زندانی در زندانهای کُردستان
کشتە و زخمی شدن ٥٤ شهروند در اثر انفجار مین

سال ٢٠١٦
کشتە و زخمی شدن ٩٦
اعدام ١١٠ شهروند کُرد
بازداشت ٢٧٢ شهروند کُرد
صدور ٢٨٦ سال حبس برای ٨١ شهروند و حکم اعدام برای ٨ شهروند
کشتە شدن ١٥ شهروند مدنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران
مرگ ٤ زندانی در زندانهای کُردستان
کشتە و زخمی شدن ٤١ شهروند در اثر انفجار مین