ادریس منبری راهی بیمارستان شدە و دست بە اعتصاب زدە است

ادریس منبری راهی بیمارستان شدە و دست بە اعتصاب زدە است

11:14 - 26 May 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین فرهنگی سنندج و از اعضای انجمن نوژین کە اواخر هفتە گذشتە بازداشت شدە بود، بە دلیل اثر فشارهای عصبی ناشی از برخورد نیروهای امنیتی بە  بیمارستان منتقل شد است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ادریس منبری از فعالین فرهنگی و از اعضای فعال انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین سنندج، روز جمعە و یک روز پس از بازداشت بە دلیل فشارهای عصبی ناشی از برخورد نامناسب نیروهای ادارە اطلاعات بە بیمارستان توحید سنندج منتقل شدە و هم اکنون نیز در این بیمارستان بستری و تحت مراقبتهای شدید امنیتی قرار دارد.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە ، ادریس از روز پنج شنبە دست بە اعتصاب غذا زدە و در بیمارستان نیز بە اعتصاب غذای خود ادامە دادە و اعلام کردە است تا تفهیم اتهام نشود بە اعتصاب خود ادامە خواهد داد.

نیروهای ادارە اطلاعات در بیمارستان نیز از طریق لباس شخصی ها مراقب ادریس بودە و حتی اجازە نمی دهند کە افراد نزدیک خانوادەاش با وی ملاقات کنند و تنها از پشت شیشە می توانند وی را ببینند.

از سوی دیگر، از سرنوشت دو عضو دیگر انجمن نوژین بە نام های زهرا محمدی و ریبوار منبری کە هم زمان با ادریس بازداشت شدە بودند، هیچ خبری در دست نمی باشد و همین موجب نگرانی خانوادەهای آنها شدە است.

نیروهای ادارە اطلاعات روز پنج شنبە (٢ خرداد / ٢٣ می) بدون مجوز قانونی بە منزل این سە فعال فرهنگی یورش و اقدام بە بازداشت آنها کردەاند.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.