آزادی دو تن از فعالین مدنی در سنندج، زهرا محمدی همچنان در بازداشت

آزادی دو تن از فعالین مدنی در سنندج، زهرا محمدی همچنان در بازداشت

16:54 - 26 May 2019

 

هەنگاو: پس از چهار روز بازداشت  دو تن اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین از زندان آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز یک شنبە (٥ خرداد ٩٨ / ٢٦ می ٢٠١٩)، ریبوار منبری و ادریس منبری از اعضای انجمن نوژین سنندج پس از ٤ روز بازداشت از زندان آزاد شدند.

از سوی دیگر، زهرا محمدی کە امروز قرار بود با ریبوار در دادگاه حاضر شود در نیمە راه دوبارە بە بازداشتگاه بازگرداندە شدە و همچنان سرنوشت وی نامعلوم می باشد.

خبرنگار هەنگاو در سنندج اعلام کرد کە ادریس از آنجایی کە در بیمارستان بستری بودە، با کارشکنی مسئولین امنیتی و مسئولین زندان ترخیص وی بە تاخیر افتادە و تمامی هزینە بیمارستان را خودش متقبل شدە است و ریبوار نیز با کفالت آزاد شدە است.

ادریس منبری کە از روز جمعە بە دلیل فشارهای روحی در بیمارستان توحید بستری شدە بود، دست بە اعتصاب غذا زدە بود و اعلام کردە بود کە تا زمانی کە تفهیم اتهام نشوند دست از اعتصاب نخواهد کشید.

نیروهای ادارە اطلاعات روز پنج شنبە (٢ خرداد / ٢٣ می) بدون مجوز قانونی بە منزل این سە فعال فرهنگی یورش و اقدام بە بازداشت آنها کردەاند.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.