آزادی سە شهروند بازداشت شدە اهل سقز با وثیقە

آزادی سە شهروند بازداشت شدە اهل سقز با وثیقە

00:36 - 2 April 2020


هەنگاو: سە عضو یک خانوادە اهل سقز پس از چهل روز بازداشت با وثیقە آزاد شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ٧ فروردین ٩٨ (٢٦ مارس ٢٠٢٠)، سە تن از اعضای یکی از جانباختگان حزب حیات آزاد کردستان بە نام های حامد شیخی“، ”نبی ملاویسە“ و ”ایوب خانی“ پس از ٤٠ روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سنندج هر کدام با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدەاند.


بامداد روز جمعە ٢٥ بهمن ٩٨ (١٤ فوریە ٢٠٢٠)، نیروهای امنیتی حکومت در شهر سقز بە منزل یکی از جانباختگان پژاک با هویت ”رئوف شیخی“ هجوم بردە و برادر وی با هویت ”حامد شیخی“ و دو داماد آنها بە نام های ”نبی ملاویسە“ و ”ایوب خانی“ را بازداشت کردند.


بە گفتە یک منبع مطلع، این نیروهای کە حدودا ٢٠ نفر بودەاند، ساعت ٧ بامداد و هم زمان با ششمین سالگرد جانباختن رئوف شیخی بە منزل آنها هجوم بردە و علاوە بر بازداشت این سە نفر، از اسپری استفادە کردە و زنهای خانوادە را مورد بی احترامی قرار دادە و تمامی عکس های وی را پارە کردەاند.