آزادی سە متهم بە عضویت در جبهە النصرە از زندان ارومیە

آزادی سە متهم بە عضویت در جبهە النصرە از زندان ارومیە

14:40 - 20 October 2019

 

هەنگاو: سە شهروند اهل بوکان و مهاباد کە سال گذشتە بە اتهام عضویت در گروه های تندرو اسلامی بازداشت شدە بودند، از زندان مرکزی ارومیە آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز یک شنبە ٢٨ مهر ٩٨ (٢٠ اکتبر ٢٠١٩)، سە زندانی اهل مهاباد و بوکان  هر کدام با وثیقەهای سنگین یک میلیارد تومانی از زندان مرکزی ارومیە آزاد شدند.

هویت این سە زندانی کە از سوی هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١_ علی رضا فاتح مرادی فرزند صدیق و اهل بوکان، کە در تاریخ ١٦ فروردین ١٣٩٧ بازداشت شدە بود.

٢_ نظام نادری فرزند رحمان و اهل بوکان، کە در تاریخ ٧ آبان ١٣٩٧ بازداشت شدە بود.

٣_ رحمت نصوحی فرزند رحمان و اهل مهاباد، کە در تاریخ ٧ آبان ١٣٩٧ بازداشت شدە بود.

 

این سە نفر بە اتهام عضویت در جبهە النصرە از شاخەهای القاعدە بازداشت شدە بودند و از زمان بازداشت در بند زندانیان سیاسی و عقیدتی ارومیە محبوس بودند.