ازدواج اجباری منجر بە خودکشی دو دختر جوان در کرمانشاه و ارومیە شد

ازدواج اجباری منجر بە خودکشی دو دختر جوان در کرمانشاه و ارومیە شد

17:22 - 20 June 2020


هەنگاو: روز گذشتە دو دختر جوان کە یکی از آنها زیر ١٨ سال بودە در شهرهای کرمانشاه و ارومیە بە دلیل فشار خانوادە برای ازدواج اجباری بە زندگی خود پایان دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٣٠ خرداد ٩٩ (١٩ ژوئن ٢٠٢٠)، یک دختر ١٧ سالە با هویت ”شیرین کمری“ در محلە درە دریژ (شهرک مهدیە) کرمانشاه بە زندگی خود پایان دادە است.


یک منبع مطلع در کرمانشاه در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، شیرین کمری بە دلیل فشارهای خانوادەاش مبنی بر ازدواج با شخصی کە آنها خواستەاند، با اسلحە بە زندگی خود پایان دادە است.


از سوی دیگر و همان روز، یک دختر ٢٨ سالە با هویت ”شلر برزنجی“ ساکن روستای کانی دستار از توابع منطقە مرگور ارومیە، اقدام بە خودسوزی و بە زندگی خود پایان دادە است.


منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە، این دختر جوان نیز بە دلیل فشار خانوادە مبنی بر ازدواج وی با فردی کە دوستش نداشتە اقدام بە خودسوزی کردە است.