اشنویە/ کشتە و زخمی شدن سە چوپان توسط سپاه پاسداران

اشنویە/ کشتە و زخمی شدن سە چوپان توسط سپاه پاسداران

15:07 - 18 September 2020

 

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در مرزهای شهرستان اشنویە سە چوپان را در حین چرای احشام بە گلولە بستە و یکی از آنها را بە قتل رساندند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٨ شهریور ٩٩ (١٨ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای سپاه پاسداران در مرزهای اشنویە سە چوپان اهل روستای ”لولکان“ از توابع "دشت بیل" اشنویە را بە رگبار بستە و یک چوپان را با هویت ”حسن خندەپور“ بە قتل رساندەاند.

در نتیجە تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران دو چوپان دیگر نیز زخمی شدەاند کە تاکنون هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، جسد چوپانی کە توسط سپاه بە قتل رسیدە تاکنون در اختیار آنها می‌باشد و بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.

 

این خبر بە روز خواهد شد