اعتراضات بە کرمانشاه و سنندج رسید، بازداشت سیاوش حیاتی سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان

اعتراضات بە کرمانشاه و سنندج رسید، بازداشت سیاوش حیاتی سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان

19:58 - 12 January 2020

 

هەنگاو: در دومین روز اعتراضات مردم ایران نسبت  بە سرنگوی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، مردم کرمانشاه و سنندج نیز بە خیابان ها آمدە و نیروهای امنیتی یکی از فعالین مدنی را در کرمانشاه بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز یکشنبە ٢٢ دی ٩٨ (١٢ ژانویە ٢٠٢٠)، سیاوش حیاتی، از فعالین مدنی و سخنگوی مجمع مشورتی فعالین مدنی یارسان مقابل دانشگاه رازی کرمانشاه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

خبرنگار هەنگاو در کرمانشاه اعلام کرد کە، دانشجویان دانشگاه رازی بە نشانە مخالفت با محکوم کردن سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران علیە این نهاد امنیتی شعار سردادەاند کە از سوی نیروهای امنیتی درهای دانشگاه بروی آنها بستە شدە است.

همزمان، در خیابان های کرمانشاه و در میدان اقبال سنندج، مردم معترض بە خیابان ها آمدە و علیە نیروهای سپاه پاسداران شعار سر دادەاند. گزارشات رسیدە و ویدیوهای ارسالی حاکی از این می باشد کە نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفادە کردەاند.

اعتراض بە سرنگونی هواپیمای اکراینی کە در آن ١٧٦ نفر از اجملە ١٢ شهروند کرد جانباختند روز گذشتە از تهران آغاز و امروز در چندین شهر بزرگ از جملە اصفهان و مشهد ادامە یافت.