اعتصاب غذای شهناز صادقی‌فر در زندان ارومیە

اعتصاب غذای شهناز صادقی‌فر در زندان ارومیە

20:07 - 30 July 2020


هەنگاو: شهناز صادقی‌فر زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە بە تازگی بە تحمل ١٥ سال حبس محکوم شدە بود، از سە روز پیش دست بە اعتصاب غذا زدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شهناز صادقی‌فر، زندانی سیاسی ۳۲ سالە و محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیە، از روز سەشنبە ٧ مرداد ٩٩ (٢٨ ژوئیە ٢٠٢٠) بە نشانە اعتراض بە صدور حکم سنگین ١٥ سال حبس دست بە اعتصاب غذا زدە است.


شهناز (بیروان) صادقی‌فر روز سەشنبە ٣١ تیر (٢١ ژوئیە) از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو محاکمە و بە اتهام ”عضویت در پارت آزادی کُردستان (پاک)“ بە تحمل ١٥ سال حبس محکوم شدە بود. وی در جریان محاکمە از حق داشتن وکیل محروم بودە است.


یکی از نزدیکان خانوادەی صادقی‌فر ضمن تایید اعتصاب غذای وی بە هەنگاو اعلام کرد کە، شهناز شهریور ماه سال گذشتە پس از جدایی از حزب پاک و گرفتن اماننامە از ادارە اطلاعات از طریق مرز بانە بە ایران بازگشتە بود، با این حال آن زمان بازداشت و بە وی گفتە بودند کە تنها چند روز بازداشت خواهید بود. اما پس از ١١ ماه بازداشت بە ١٥ سال حبس محکوم شدە و در اعتراض بە همین امر دست بە اعتصاب غذا زدە است.

گفتنیست کە شهناز صادقی فر بە مدت چند سە در صفوف پارت آزاد کُردستان علیە سازمان داعش جنگیدە و حتی زخمی شدە و اکنون دو ترکش خمپارە در داخل قلب وی می باشد کە نیاز فوری بە جراحی دارد. طی ١١ ماه گذشتە نیز از هر گونە خدمات درمانی محروم بودە است.

شهناز صادقی‌فر پیشتر سە سال عضو پارت آزادی کُردستان بودە و شهریور ماه سال گذشتە پس از جدایی از این حزب همراه با دختر ١٧ سالەاش با هویت ”آیناز زارع“ بە ایران بازگشتە و هر دو بازداشت شدە بودند.

آیناز زارع، دختر ١٧ سالە شهناز نیز از سوی دادگاه ویژە اطفال در ارومیە محاکمە شدە، اما تاکنون حکم صادرە بە وی ابلاغ نشدە است.