اعدام دو زن در زندان ارومیە

اعدام دو زن در زندان ارومیە

13:39 - 23 July 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام دو زن در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە (١ مرداد ٩٨ / ٢٣ ژوئیە ٢٠١٩)، حکم اعدام دو زند کرد در زندان مرکزی ارومیە اجرا شد.

خبرنگار هەنگاو هویت این دو زن اعدام شدە را ”آراستە رنجبر“ و ”نازدار وطنخواه“ اعلام کردە است.

این دو زن بە اتهام قتل عمد در یک پروندە مشترک بازداشت و هر دو بە اعدام محکوم شدە بودند.

بر طبق گزارش رسیدە، آراستە رنجبر بە اتهام قتل همسرش و نازدار وطنخواه بە اتهام مشارکت در قتل از ١٥ سال پیش در زندان ارومیە محبوس بودەاند.