اعدام ٩ شهروند طی ماه مارس ٢٠٢٠ در ایران

اعدام ٩ شهروند طی ماه مارس ٢٠٢٠ در ایران

12:19 - 2 April 2020


هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٩ شهروند در زندان های ایران اعدام شدەاند کە نسبت بە ماه فوریە ١٣ مورد کاهش داشتە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه مارس ٢٠٢٠، حکم اعدام ٩ شهروند در زندان های کرج، ارومیە، زنجان و مشهد بە اجرا در آمدە است.


بر طبق این گزارش، این ٩ زندانی همگی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بودند.


هویت کامل تمامی این افراد برای هەنگاو احراز شدە است.

منابع
سازمان حقوق بشری هەنگاو
سازمان حقوق بشر ایران
روزنامە ایران