اعدام ١٣ شهروند کرد طی ماه آوریل ٢٠٢٠

اعدام ١٣ شهروند کرد طی ماه آوریل ٢٠٢٠

11:00 - 2 May 2020


هەنگاو: شمار شهروندان کردی کە طی ماه گذشتە میلادی در زندان های کردستان اعدام شدەاند از شمار اعدامی های سە ماه اول امسال بیشتر بودە است.


با استناد بە مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آوریل ٢٠٢٠، دست کم حکم اعدام ١٣ شهروند کرد در زندان های کرمانشاه، بروجرد، سنندج و ارومیە اجرا شدە است.


از مجوع افرادی کە طی ماه گذشتە اعدام شدە و هویت آنها برای هەنگاو احراز شدە است، یک زندانی بە اتهام فعالیت سیاسی، یک زندانی بە اتهام قاچاق مواد مخدر و ١١ زندانی نیز بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە و حکم آنها اجرا شدە است.


همچنین، بیشترین این اعدام ها با ٨ مورد در استان کردستان ثبت شدە است. در استان کرمانشاه و آذربایجان غربی هر کدام ٢ مورد و در استان لرستان نیز یک مورد ثبت شدە است.


با استناد بە آمار هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون دست کم ٢٥ شهروند کرد در زندان های کردستان و دیگر شهرهای ایران اعدام شدەاند کە ١٢ مورد آنها طی سە ماه اول سال جاری بودە و ١٣ مورد دیگر در ماه آوریل ثبت شدە است.