اعدام یک زندانی اهل لرستان در اصفهان

اعدام یک زندانی اهل لرستان در اصفهان

12:13 - 11 September 2020

 

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند اهل استان لرستان در زندان مرکزی اصفهان بە اجرا در آمدە است.
 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ١٧ شهریور ٩٩ (٧ سپتامبر ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل شهرستان دورود از توابع استان لرستان با هویت ”فتحعلی بهوند“ در زندان مرکزی اصفهان بە اجرا در آمدە است.
 

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار این گزارش اعلام کردە است کە فتحعلی بهوند از سال ١٣٩٣ بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.
 

در این گزارش آمدە است کە، خانوادە مقتول سە ماه بە این زندانی مهلت دادەاند تا مبلغ دیە را پرداخت کنند، اما خانوادە بهوند قادر بە تامین مبلغ دیە نبودە و روز دوشنبە حکمش بە اجرا در آمدە است.
 

تا زمان تنظیم این خبر رسانەهای حکومتی و مقامات قضایی خبر اعدام این زندانی را در زندان اصفهان اعلان نکردەاند.