اعدام یک شهروند در زندان مرکزی ارومیە

اعدام یک شهروند در زندان مرکزی ارومیە

11:38 - 12 November 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند اهل ارومیە کە بە اتهام قتل عمبد بە اعدام محکوم شدە بود بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە ٢١ آبان ٩٨ (١٢ نوامبر ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند با هویت ”میثم قربان نژاد“  ٢٨ سالە در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

میثم قربان نژاد از شهروندان آذری ساکن ارومیە بود کە بە اتهام قتل بە اعدام محکوم شدە و در بند ٣ زندان مرکزی ارومیە محبوس بود.

همچنین، مهدی مصطفی زادە شهروند کرد اهل ارومیە کە روز گذشتە همراه با میثم بە سلول انفرادی منتقل شدە بود، با اخذ رضایت خانوادە مقتول حکمش اجرا نشد و بە زندان بازگرداندە شد. 

بە گفتە یک منبع موثق، خانوادە مقتول دو ماه بە مهدی فرصت دادەاند تا مبلغ ٥٠٠ میلیون تومان را بە حساب آنها واریز کند.