اعزام دو زندانی دیگر عقیدتی محبوس در زندان ارومیە بە مرخصی

اعزام دو زندانی دیگر عقیدتی محبوس در زندان ارومیە بە مرخصی

16:12 - 15 March 2020


هەنگاو: دو زندانی دیگر عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیە با موافقت مسئولین زندان بە مرخصی اعزام شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٥ اسفند ٩٨ (١٥ مارس ٢٠٢٠)، آوات جوانبخت، از زندانیان عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیە با وثیقە بە مرخصی اعزام شد.


آوات جوانبخت در تاریخ ٢٣ فروردین ٩٧ (١٢ آبریل ٢٠١٨) از سوی نیروهای امنیتی مهاباد بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.


از سوی دیگر، روز گذشتە نیز یکی دیگر از زندانیان عقیدتی زندان ارومیە با هویت ”اکبر عمری“ اهل سلماس بە مرخصی اعزام شدە بود. اکبر عمری در تاریخ ٣ اردیبهشت ١٣٩٦ (٢٣ آبریل ٢٠١٧) از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە اتهام عضویت در گروه های سفی بە تحمل ٤ سال حبس تعزیزی محکوم شدە بود.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، پس از شیوع کرونا در ایران و صدور بخشنامەای از سوی رئیس قوە قضاییە بە منظور اعزام زندانیان بە مرخصی، تاکنون پنج زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە مرخصی اعزام شدەاند.