اقبال زارعی در چهاردهمین روز اعتصاب دچار خونریزی داخلی شدە است

اقبال زارعی در چهاردهمین روز اعتصاب دچار خونریزی داخلی شدە است

12:14 - 29 October 2019

 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سقز کە از دو هفتە پیش دست بە اعتصاب غذا شدە بود دچار خونریزی دخلی شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اقبال زارعی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سقز، از روز چهارشنبە ٢٤ مهر ٩٨ ( ١٦ اکتبر ٢٠١٩)، بە نشانە اعتراض بە اجرایی نشدن دستور رئیس قوە قضائیە مبنی بر بخشش دوران باقیماندە حبسش، دست بە اعتصاب غذا زدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، ادارە اطلاعات با دخالت در پروندە اقبال زارعی مانع آزادی وی شدە و طی روزهای گذشتە با ایجاد فشار بر وی خواهان پایان دادن بە اعتصاب این زندانی سیاسی شدەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، با گذشت ١٤ رواز از اعتصاب غذای اقبال زارعی، وی دچار خونریزی داخلی شدە و مسئولین زندان نسبت بە وضعیت نامناسب ایشان بی توجە می باشند.

اقبال زارعی ٣٥ سالە و متاهل می باشد کە  روز شنبە ١٩ تیر ٩٥ (٩ ژوئیە ٢٠١٦)، از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

این شهروند کە اهل روستای “خوشە درە” سقز می باشد از آن زمان تاکنون در زندان مرکزی سقز محبوس می باشد.