امید شاه محمدی، معلم دیواندرەای بازداشت و راهی زندان شد

امید شاه محمدی، معلم دیواندرەای بازداشت و راهی زندان شد

13:59 - 10 June 2019

 

هەنگاو: امید شاه محمدی معلم اهل دیواندرە کە پس از اعتصاب سراسری پاییز سال گذشتە معلمین بازداشت واز سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدە بود، جهت اجرای حکم بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (١٩ خرداد ٩٨ / ٩ ژوئن ٢٠١٩)، امید شاه محمدی معلم اهل دیواندرە جهت سپری نمودن دروان محکومیت یک سالە خود بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای شاه محمدی پس از بازداشت بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است.

امید شاه محمدی روز پنج شنبە (٢٥ بهمن ٩٧ / ١٤ فوریە ٢٠١٩)، از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب شهر سنندج (سنە) بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

وی ظهر روز دوشنبە (٢١ آبان ٩٧ / ١٢ نوامبر ٢٠١٨) ازسوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منزلش بازداشت شد و پس از ٤٠ روز با تودیع وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی موقتا و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.

امید شاه محمدی بە اتهام تشویق فرهنگیان بە اعتصاب سراسری معلمان و یک روز قبل از این اعتصاب  معلمان در آبان ماه سال گذشتە بازداشت شدە بود.