انتقال ٨ زندانی جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی در استان کردستان

انتقال ٨ زندانی جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی در استان کردستان

16:18 - 21 April 2020


هەنگاو: دست کم هشت زندانی اهل شهرهای سنندج، سقز، بانە، کرمانشاه و دهگلان کە بە اعدام محکوم شدە بودند، جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی در زندانهای مرکزی سنندج و سقز منتقل شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هشت زندانی در زندان های سقز و سنندج بە سلول انفرادی منتقل شدە و بە خانوادەهای آنها اعلام شدە است کە فردا چهارشنبە سوم اردیبهشت ماه اعدام خواهند شد.

این هشت زندانی کە اهل شهرهای سنندج، سقز، بانە، دهگلان و کرمانشاه می باشند، همگی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدەاند.


هویت احراز شدە این شش زندانی برای هەنگاو بە شرح زیر می باشد؛
١_ لقمان احمدپور اهل بانە، در زندان سنندج
٢_ رامیار مخلص اهل بانە، در زندان سنندج
٣_ واحد فیضی اهل بانە، در زندان سنندج
٤_ سینا محمدی اهل دهگلان، در زندان سنندج
٥_ عدنان میرکی اهل دهگلان، در زندان سنندج
٦_ سعید محمدپور اهل کرمانشاه، در زندان سنندج
٧_ احمد عبداللەپور اهل سنندج، در زندان سنندج
٨_ حسین حیدری اهل سقز، در زندان سقز