انتقال زندانی سیاسی کرد بە مراکز درمانی خارج از زندان ارومیە

انتقال زندانی سیاسی کرد بە مراکز درمانی خارج از زندان ارومیە

23:22 - 8 June 2019

 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی کورد کە در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، بە دلیل وخامت وضعیت جسمی بە یکی از مراکز درمانی خارج از زندان منتقل گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (١٧ خرداد ٩٨ / ٧ ژوئن ٢٠١٩)، جواد احمدی، زندانی سیاسی کرد بە دلیل عفونت و درد ناشی از سنگ کلیە بە یکی از مراکز درمانی خارج از زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

جواد احمدی پاییز سال ١٣٩٤ بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود. این حکم بعدا از سوی دادگاه تجدید نظر بە ٣ سال و ٦ ماه حبس کاهش یافتە بود.

این زندانی سیاسی از زمان بازداشت از هر گونە رسیدگی پزشکی محروم بودە است.