انتقال ٥٠ زندانی مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا بە خارج از زندان ارومیە

انتقال ٥٠ زندانی مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا بە خارج از زندان ارومیە

12:12 - 7 April 2020


هەنگاو: دەها زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا بودەاند روز گذشتە بە خارج از زندان منتقل شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ١٨ فروردین ٩٨ (٦ آوریل ٢٠٢٠)، پنجاه زندانی محبوس در بند ١٥ زندان مرکزی ارومیە بە دلیل مشکوک بودن بە ابتلا بە ویروس کرونا بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدەاند و با گذشت ٢٤ ساعت تاکنون بە زندان برگرداندە نشدەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع از زندان ارومیە، انتقال دستە جمعی این زندانیان موجی از نگرانی را میان دیگر زندانیان محبوس در زندان ارومیە ایجاد کردە است.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، اگر این زندانیان دوبارە بە زندان بازگرداندە شوند، از آنجایی کە ٥٠ زندانی تبعیدی از زندان مهاباد در زندان قرنطینە زندان ارومیە بە سر می برند، جای برای نگهداری و قرنطینە آنها نخواهد بود و این خود نیز خطر دیگری است کە زندانیان را تهدید می کند.


در بند ١٥ زندان مرکزی ارومیە حدودا ٤٥٠ زندانی محبوس می باشند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، تاکنون ٣ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە یکی از آنها زن بودە است در این زندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند.