انتقال فاروق شارویرانی بە قرنطینە زندان مرکزی کرمان

انتقال فاروق شارویرانی بە قرنطینە زندان مرکزی کرمان

18:27 - 25 June 2019

 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی کرد کە زمستان امسال بە زندان مرکزی کرمان تبعید شدە بود، بە قرنطینە این زندان منتقل شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٣ تیر ٩٨ /  ٢٤ ژوئن ٢٠١٩)، فاروق شارویرانی، زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی مسئولین زندان مرکزی کرمان بە دلایل نامعلومی بە قرنطینە این زندان منتقل شدە است.

فاروق شارویرانی و طاهر درویشی روز دوشنبە (٢ بهمن ٩٧ / ٢٢ ژانویە ٢٠١٩) از زندان ارومیە بە نام های“ بە زندان کرمان تبعید شدەاند.

این دو شهروند همراه با امیر پیغامی روز سەشنبە (١٤ آذر ٩٧/ ٥ دسامبر ٢٠١٨) از سوی دادگاه نظامی ارومیە بە اتهام ”همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون ایران“  بە حبس و تبعید بە زندان کرمان محکوم شدە بودند.

بر طبق حکم صادرە طاهر خورشیدی بە ٧ سال حبس، و هر کدام از امیر (محمد امین) پیغامی و فاروق شارویرانی بە ٤ سال حبس محکوم شدەاند. علاوە بر محکومیت هر سە شهروند بە زندان کرمان نیز تبعید شدەاند.

این سە نفر خرداد ماه سال ١٣٩٦ بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون ایران بازداشت شدە بودند.