انفجار مین در ارتفاعات مهران قربانی گرفت

انفجار مین در ارتفاعات مهران قربانی گرفت

16:00 - 6 May 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل ارومیە کە عضو کمیتە جستجوی مفقودین ستاد نیروهای مسلح می باشد، در ارتفاعات مرزی مهران بە دلیل انفجار مین زخمی شد.


بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو بە نقل از منابع محلی، روز سەشنبە ١٦ اردیبهشت ٩٩ (٥ می ٢٠٢٠)، در اثر انفجار یک قبضە مین در ارتفاعات “قلاویزان” مهران واقع در استان ایلام، یکی از اعضای کمیتە جستجوی مفقودین ستاد نیروهای مسلح از ناحیە پا بە شدت مجروح شدە است.


هویت این شهروند کە اهل ارومیە می باشد “بهروز باقری” ٣٠ سالە اعلام شدە و جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون، دست کم سە شهروند در مناطق مرزی مهران در اثر انفجار مین زخمی شدەاند.