انفجار مین در مهران سە کشتە و یک مجروح بر جای گذاشت

انفجار مین در مهران سە کشتە و یک مجروح بر جای گذاشت

22:20 - 17 July 2020


هەنگاو: در اثر انفجار مین های بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق چهار شهروند در استان ایلام کشتە و مجروح شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز جمعە ٢٧ تیر ٩٩ (١٧ ژوئیە ٢٠٢٠)، در اثر انفجار مین در ارتفاعات مرزی مهران و در منطقەای بە نام ”هلت“ سە شهروند جانشان را از دست دادە و یک شهروند نیز مجروح شدە است. مجروح این حادثە نیز جهت مداوا بە مراکز درمانی مهران منتقل شدە است.

این چهار شهروند کە برای جمع آوری ضایعات جنگی بە این منطقە رفتەاند و هویت سە نفری کە جانباختەاند سلیم تاراس، چراغ عبدی و هادی امیدی و هویت فرد مجروح نیز مهدی امیدی اعلام شدە کە همگی اهل شهرستان ملکشاهی ایلام می باشند.


رسانەهای حکومتی اعلام کردەاند کە انفجار در داخل خاک عراق روی دادە است، اما منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە انفجار در محدودە مرزهای استان ایلام بودە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٩٩ تاکنون دست کم ١٠ شهروند در مرزهای استان ایلام در اثر انفجار مین قربانی شدەاند کە ٣ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند.