انفجار گلولە خمپارە جان شهروند سرپل ذهابی را گرفت

انفجار گلولە خمپارە جان شهروند سرپل ذهابی را گرفت

23:26 - 16 March 2020


هەنگاو: در اثر انفجار یک گلولە خمپارە بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق، یک شهروند اهل سرپل ذهاب جانش را از دست داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٥ اسفند ٩٨ (١٥ مارس ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل روستای ”کلینە“ سرپل ذهاب با هویت ”کیوان اعظمی“ ٣٧ سالە کە در اثر انفجار گلولە خمپارە بە شدت زخمی شدە بود، در اثر شدت جراحات جانش را از دست داد.


کیوان اعظمی روز شنبە در اثر انفجار یک قبضە گلولە خمپارە زخمی و بە مراکز درمانی منتقل شدە بود.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سە ماه گذشتە ٣ شهروند کرد در اثر انفجار مین و مواد منفجرە بە جای ماندە از جنگ ایران و عراق جانشان را از دست دادە و ٤ شهروند دیگر نیز زخمی و یا قطع عضو شدەاند.