ایران راه پیکر بە ٣ سال حبس محکوم شد

15:17 - 5 September 2019

 

هەنگاو: یک شهروند زن اهل مریوان کە اردیبهشت ماه امسال بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە ، دادگاه انقلاب سنندج ایران راه پیکر شهروند مریوانی را بە تحمل ٣ سال حبس محکوم کردە است.

این حکم از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج و بە ریاست قاضی سعیدی و بە اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) صادر شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، نشست دادگاه این فعال زن دون حضور وکیل  برگزار شدە است.

ایران راه پیکر ٣٣ سالە و فرزند محمد غریب، روز سەشنبە ٢٤ اردیبهشت ٩٨ ( ١٤ می ٢٠١٩)،  در حالی کە از اقلیم کوردستان بازگشتە بود  از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شد.

وی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج محبوس و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می باشد.

با استناد بە آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، هم اکنون ٧ زن کرد بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی در زندانهای ایران حبس می باشند.