بازداشت بیش از چهار هزار شهروند کرد طی سال ٢٠١٩

بازداشت بیش از چهار هزار شهروند کرد طی سال ٢٠١٩

14:51 - 7 January 2020

 

هەنگاو: طی سال سال گذشتە میلادی بیش از چهار هزار شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ میلادی بیش از چهار هزار شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە دلیل بیشتر این بازداشتها فعالیت سیاسی و همکاری و عضویت در احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران می باشد.

در جریان اعتراضات مردم کردستان نسبت بە لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە و اعترضات آبان ماه بیش از ٢٥٠٠ شهروند کرد بازداشت شدەاند کە تەنها هویت ٣٣٠ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

از مجموع افراد بازداشت شدە تنها هویت ٧٨٤ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است کە ٣٥ نفر از آنها زن و ٢٠ نفر نیز سنشان زیر ١٨ سال بودە است.

 

تفکیک بر حسب اتهام

فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی: ٦٨٦ مورد معادل ٨٧.٥٪ کل موارد

فعالیت مدنی : ٤٢ مورد معادل ٥.٥٪ کل موارد

فعالیت عقیدتی: ٢٢ مورد معادل ٣٪ کل موارد

فعالیت کارگری:  ٢٠ مورد معادل ٢.٥٪ کل موارد

نامعلوم: ١٤ مورد معادل ١.٥٪ کل موارد

 

تفکیک بر حسب استان ها

استان کردستان: ٣٢٨ مورد

استان آذربایجان غربی: ٢٣٦ مورد

استان کرمانشاه: ١٨٤ مورد

استان ایلام: ١٣ مورد

استان لرستان ٣ مورد

استانهای خراسان رضوی و شمالی: ٣ مورد

استان مازندران: ١ مورد

شهروندان کرد اهل کردستان عراق و کردستان ترکیە: ١٦ مورد

 

استفادە از این آمار با ذکر نام منبع مجاز می باشد