بازداشت ٣٢ دانشجو و صدور ١٦ سال حبس برای دانشجویان کورد طی ١٠ ماه

23:44 - 20 October 2018

 

هەنگاو: طی دە ماه گذشتە دەها دانشجوی کورد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و سە تن از آنها بە حبس محکوم شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، از آغاز سال ٢٠١٨ تاکنون، دست کم ٣٢ دانشجوی کورد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزاش از مجموع ٣٢ دانشجویی کە بازداشت شدەاند ١١ تن اهل استان سنە (سنندج)، ٩ تن اهل استان کرماشان (کرمانشاه)، ٩ تن اهل استان ارومیە و ٣ تن نیز از استان ایلام بودەاند.

یکی از دانشجویان بازداشت شدە با هویت ”طالب بساطی وند“ زیر شکنجە نیروهای امنیتی ایران در شهر ایلام جانش را از دست داد.

سە تن از دانشجویان بازداشت شدە از سوی دستگاه قضایی ایران جمعا بە ١٦ سال حبس محکوم شدەاند.

همچنین سە تن از دانشجویانی کە بازداشت شدەاند زن و ٢٩ تن نیز مرد بودەاند.