بازداشت دست کم ٣٠ فعال مدنی بە اتهام برگزاری مراسم نوروز+ هویت

بازداشت دست کم ٣٠ فعال مدنی بە اتهام برگزاری مراسم نوروز+ هویت

17:25 - 25 March 2018

هەنگاو: طی هفتە گذشتە دست کم ٣٠ شهروند کورد از سوی نهادهای امنیتی ایران بازداشت و دەها شهروند نیز احضار و مورد بازجویی. قرار گرفتەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار “هەنگاو”، در روزهای آغازین سال جاری و بە اتهام تلاش برای برگزاری مراسم ویژە نوروز، دست کم ٣٠ فعال مدنی کورد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

هویت تعدادی از شهروندان بازداشت شدە بە شرح زیر می باشد؛

سنە (سنندج)

١ـ مسلم سعیدپور ٢ـ سالار کاظمی ٣ـ عرفان ساعد پناه ٤ـ امید شیخی ٥ـ رامین صالحی ٦ـ خلیل منبری ٧ـ صدیق رستمی ٨ـ محسن رضوی ٩ـ آزاد لطفی پور ١٠ـ جلال خدامرادی ١١ـ سیران سعیدپور ١٢ـ محسن مرادی ١٣ـ مهران محمدی ١٤ ـ آریوان شاکری

مریوان (نی)

١ـ حمید توفیقی ٢ـ کوسار ارژنگی ٣ـ صلاح اومیا ٤ـ محمد مرادی ٥ـ محمود گرامی ٦ـ زانکو ارژنگی ٧ـ سامان اومیا ٨ـ هاوری پروازە ٩ـ محمد ارژنگی

سلماس

١ـمحمود جبار ٢ـ امین جداری ٣ـ حمداللە کارساز

ایلام

١ـ ژیار وحیدی ٢ـ یاسر احمدی

بوکان

١ـ بهزاد سلیم زادە

پاوە

١ـ حبیب مجیدی

از این تعداد ٢٨ نفر آزاد شدەاند، اما هیچ اطلاعی از سرنوشت عرفان ساعدپناه و بهزاد سلیم زادە در دست نمی باشد.