بازداشت دست کم ٢٦ فعال مذهبی کُرد در بوکان

بازداشت دست کم ٢٦ فعال مذهبی کُرد در بوکان

11:50 - 20 August 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە نهادهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهر بوکان دستکم ٢٦ فعال مذهبی را بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از اواسط مرداد ماه تاکنون دستکم ٢٦ فعال مذهبی کُرد در شهر بوکان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

یکی از فعالین مذهبی بازداشت ٢٦ فعال مذهبی را در بوکان برای هەنگاو تایید کردە است، اما تاکنون هویت چهار نفر از این بازداشت شدگان برای هەنگاو احراز شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، آمانج حمزەلویی یکی از بازداشت شدگان می‌باشد کە روز پنجشنبە ٢٣ مرداد ماه بازداشت شدە است.

هەنگاو پیشتر نیز از بازداشت سە فعال مذهبی دیگر بە نام‌های ”امین ارمنی‌بلاغیان“، ”فایق شریعت‌پناه“ و ”اسماعیل علی‌پروری“ خبر دادە بود.

تمامی ٢٦ شهروندی کە بازداشت شدەاند بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدەاند.

از سوی دیگر، جمعی از زندانیان مذهبی کُرد در زندان مرکزی ارومیە با انتشار بیانیەای کە نسخەای از آن بە دست هەنگاو رسیدە است، نسبت بە بازداشت گستردە فعالین مذهبی کُرد در شهرهای مختلف کُردستان هشدار دادەاند.