بازداشت دو شهروند در بانە هم زمان با آزادی یک شهروند دیگر

بازداشت دو شهروند در بانە هم زمان با آزادی یک شهروند دیگر

11:59 - 13 November 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند اهل بانە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە و یک شهروند نیز با وثیقە آزاد شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، دو شهروند اهل بانە بە نام های ”هادی محمدی“ و ”کاوە رسولی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این دو شهروند بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

از سوی دیگر، بهاء الدین عباس زادە، شهروند بازداشت شدە اهل بانە پس از ٤٥ روز حبس با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە است.