بازداشت روزنامەنگار کرد بە خاطر عدم استفادە از واژە ”شهید“ برای قاسم سلیمانی

بازداشت روزنامەنگار کرد بە خاطر عدم استفادە از واژە ”شهید“ برای قاسم سلیمانی

13:24 - 5 January 2020

 

هەنگاو: یکی از روزنامەنگاران اهل پاوە بە خاطر اینکە درکانال تلگرامی خود پستی را دربارە قاسم سلیمانی منتشر و از واژە ”شهید“ استفادە نکردە است، بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٤ دی ٩٨ (٤ ژانویە ٢٠١٠)، نیروهای امنیتی شهرستان پاوە در استان کرمانشاه ”مظفر ولدبیگی“ از روزنامەنگاران اهل این شهر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

مظفر ولدبیگی مدیر سایت و  کانال تلگرامی ”دەنگی نوریاو“ (صدای نوریاو) می باشد و  بە گفتە منابع هەنگاو وی بە دلیل انتشار پستی از سایت ”خبر آنلاین“ کە برای قاسم سلیمانی از واژە ”کشتە شدە“ استفادە کردە بود، در کانال تلگرامی خود، بازداشت شدە است.

جرم انگاری عدم استفاده از واژه شهید برای قاسم سلیمانی توسط نیروهای امنیتی با وجودی است که چنین جرمی در قوانین جزایی ایران تعریف نشده است.  یکی از اصول بنیادین در حقوق جزایی، قانونی بودن جرم و مجازات می باشد. این اصل برای صیانت از حقوق شهروندان در مقابل استبداد حکومت ها بوجود آمده است.

به موجب این اصل عمل ارتکابی توسط متهم بایستی توسط جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران این اصل بنیادین را پیش بینی کرده اند.

این فعال رسانەای پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل و پیگیریهای خانوادەاش برای مطلع شدن از سرنوشت بی نتیجە بودە است.

مظفر ولدبیگی تیرماه ٩٧ نیز از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە بود.