بازداشت سە شهروند در کرمانشاه، شاهین دژ و ارومیە

بازداشت سە شهروند در کرمانشاه، شاهین دژ و ارومیە

11:08 - 27 January 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای شاهین دژ، ارومیە و کرمانشاه سە شهروند کرد را بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢ بهمن ٩٨ (٢٢ ژانویە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”ابولفضل زاهد“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این شهروند  هم زمان با هفتاد و چهارمین سالگرد جمهوری کردستان در مهاباد، بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

همان روز، یک شهروند دیگر اهل ارومیە با هویت ”سمیع علیزادە“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

از سوی دیگر،طی روزهای گذشتە یک شهروند اهل شهرستان شاهین دژ با هویت “مهدی اسماعیلی” از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

دلیل یا دلایل بازداشت این شهروند کرد تا زمان تنظیم این خبر برای هەنگاو روشن نشدە و تلاشهای خانوادەاش برای مطلع شدن از سرنوشت وی بی نتیجە ماندە است.