بازداشت شهروند اهل اسلام آباد غرب تحت عنوان ضدیت با دین اسلام

بازداشت شهروند اهل اسلام آباد غرب تحت عنوان ضدیت با دین اسلام

10:34 - 2 July 2020


هەنگاو: نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران کرمانشاه یک شهروند اهل اسلام آباد غرب را کە پرورش دهندە اسب نژاد کرد نیز می باشد بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١١ تیر ٩٩ (١ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه کرمانشاه یک شهروند اهل اسلام آباد غرب (شاباد) را با هویت ”رضا رمضانی“ بازداشت کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، رضا رمضانی پرورش دهندە اسب نژاد کرد بودە بە دلیل لایو های اینیستاگرامیش بازداشت شدە است. وی چندین مقام کشوری نیز در زمینە پرورش اسب دارد.


از سوی دیگر، خبرگزاری حکومتی رکنا بە نقل از دادستان عمومی شهرستان اسلام آباد غرب بدون اشارە بە هویت فرد بازداشت شدە از وی بە عنوان ”سرشبکە اصلی جریان ضد دین مقدس اسلام و فرقە انحرافات دینی مذهبی“ نام بردە و اتهامات مطروحە علیە وی را ”توهین بە مقدسات و “تبلیغ علیە نظام“ اعلام کردە است.