بازداشت شهروند اهل سقز جهت اجرای حکم

بازداشت شهروند اهل سقز جهت اجرای حکم

16:31 - 5 August 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل سقز کە پیشتر از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٣ مرداد ٩٩ (٣ آگوست ٢٠٢٠)، رضا مجیدیان، از فعالین مدنی سقز جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٦ ماهە، خود را بە زندان مرکزی این شهر معرفی کردە است.


رضا مجیدیان روز دوشنبە ٢٥ بمهن ٩٥ (١٣ فوریە ٢٠١٧) همراه با شش فعال مدنی دیگر اهل سقز از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و پس از نزدیک بە دو ماه بازداشت با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی موقتا و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە بود.


وی بعدها از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام ”همکاری با حزب کوملە کُردستان ایران“ بە تحمل ٦ ماه حبس محکوم گردید“.