بازداشت شهروند ٦٥ سالە بە اتهام پناه دادن بە یکی از زندانیان فراری زندان سقز

بازداشت شهروند ٦٥ سالە بە اتهام پناه دادن بە یکی از زندانیان فراری زندان سقز

00:17 - 17 April 2020


هەنگاو: یک شهروند سالخوردە اهل سقز بە اتهام پناه دادن بە یکی از زندانیان فراری زندان سقز از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان سقز روز یکشنبە ٢٤ فروردین ٩٨ (١٢ آوریل ٢٠٢٠)، بە منزل یک شهروند ٦٥ سالە با هویت ”سید علا حسینی“ یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

یکی از نزدیکان خانوادە حسینی در اینبارە اعلام کرد کە وی از بیماری فشار خون و قند رنج می برد و بی نتیجە ماندن پیگیریهای خانوادەاش برای مطلع شدن از سرنوشت وی موجب نگرانی شدید آنها شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە نیروهای ادارە اطلاعات بە بهانە اینکە یکی از زندانیان فراری زندان سقز کە از منزل آقای حسینی بە خواهرش زنگ زدە است وی را بازداشت کردەاند.

داماد آقای حسینی نیز بە مدت یک ساعت بازداشت شدە است. هویت زندانی مذکور کە محکوم بە اعدام می باشد، نزد هەنگاو محفوظ می باشد.

در جریان شورش زندانیان زندان سقز در تاریخ ٨ فروردین (٢٧ مارس) دست کم ٧٤ زندانی از زندان فرار کردند.

حکم اعدام یکی از زندانیان با هویت ”مصطفی سلیمی“ تنها چند روز پس از بازداشت دوبارە در زندان مرکزی سقز بە اجرا در آمد.