بازداشت ١٣ معلم و استاد دانشگاه در کردستان طی یک سال

بازداشت ١٣ معلم و استاد دانشگاه در کردستان طی یک سال

21:14 - 3 October 2019

 

هەنگاو: طی سال گذشتە دست کم ١٣ معلم و استاد دانشگاه از سوی نهادهای امنیتی در کردستان بازداشت شدە و سە معلم نیز بە ٩ سال ٣ ماه حبس محکوم شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از بتدای پاییز ٩٧ تا ابتدای  پاییز ٩٨ (یک سال) دست کم ١٣ معلم و استاد دانشگاه کرد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە شماری از آنها بە زندان محبوس شدە و شماری نیز همچنان در حبس بە سر می برند.

اسامی معلمان و اساتید دانشگاه کە ی سال گذشتە بازداشت شدەاند بە شرح زیر می باشد؛

١_ محمد صالح شکری اهل سقز

٢_ خالد غفوری اهل ربط

٣- هیوا حفید اهل مهاباد

٤_ امید شاه محمدی اهل دیواندرە

٥- مهرانە مرادی اهل سنندج

٦_ حامد نرگسی اهل دیواندرە

٧_ مختار اسدی اهل سنندج

٨_ سمیە ویسمرادی اهل جوانرود

٩_ پیمان نقشبندی اهل ارومیە

١٠_ یاسر امینی آذر اهل مهاباد

١١_ رشید کرمانج اهل بوکان

١٢_ ابراهیم صداقت اهل فاروج

١٣_ هوشنگ کوشکی اهل خرم آباد

 

همچنین سە معلم از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران جمعا بە ٩ سال و ٣ ماه حبس محکوم شدەاند کە بە شرح زیر می باشد؛

١- عطا اللە احسنی اهل دیواندرە محکوم بە ٧ سال حبس

٢_ امید شاه محمدی اهل دیواندرە محکوم بە ١ سال حبس

٣_ یاسر امینی آذر محکوم بە یک سال و ٣ ماه حبس