بازداشت هفت شهروند در مهاباد

بازداشت هفت شهروند در مهاباد

12:31 - 12 July 2019

 

هەنگاو: در ادامە موج اخیر بازداشت شهروندان کرد، پنج شهروند دیگر در مهاباد بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە پنج شهروند اهل مهاباد بە نام های ”سهراب قادرزادە“، ”سلیم شیخە نژاد“، ”هیمن اسماعیلی“،“امید قادری“ و ”خالد کاولانی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شدەاند.

بە گفتە یک منع مطلع، این پنج شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

روز شنبە نیز دو شهروند دیگر بە نام های هوشیار امینی و شیرکو عباس طاهر بە همین اتهام از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد بازداشت شدە بودند.

افراد بازداشت شدە بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.