بازداشت وکیل هوشمند علیپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام از سوی اطلاعات سپاه

بازداشت وکیل هوشمند علیپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام از سوی اطلاعات سپاه

19:41 - 1 July 2020


هەنگاو: یکی از وکلای شهر سقز کە وکالت یک زندانی سیاسی محکوم بە اعدام را نیز بر عهدە داشت، از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران، روز یکشنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠)، علی ساکنی از وکلای دادگستری را در منزل شخصی اش بازداشت کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع و نزدیک بە خانوادە آقای ساکنی، آقای علی ساکنی روز چهار شنبە پس از چهار روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات شهرامفر سنندج، بە سقز بازگرداندە شدە و پروندە وی در شعبە سوم بازپرسی سقز بە جریان افتادە است.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە علی ساکنی همچنان در بازداشت بە سر می برد و بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام و افشای اسرار پروندەاش برای یک زندانی سیاسی“ بازداشت شدە است.


علی ساکنی وکیل هوشمند علی پور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام می باشد و بە اتهام افشای اسرار پروندە وی بازداشت شدە است.


آقای علی ساکنی از وکلای مورد اعتماد قوە قضاییە طبق مادە ٤٨ می باشد کە بر طبق این مادە وی حق ورود بە پروندەهای سیاسی و امنیتی را دارد. قابل ذکر است کە تنها سە وکیل در سطح شهرستان سقز شامل این مادە می شوند.