بازداشت و انتقال یک فعال مذهبی بە زندان ارومیه

بازداشت و انتقال یک فعال مذهبی بە زندان ارومیه

21:56 - 23 September 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل ارومیە کە ماه گذشتە از سوی نهادهای امنیتی حکومت بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٣١ شهریور ٩٩ (٢١ سپتامبر ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل ارومیە با هویت ”ارکان علیزادە“ ٢٢ سالە بە بند سیاسی زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

این شهروند ١٠ روز پیش بە زندان مرکزی ارومیە منتقل و در در بند تلاش موسوم بە بند قرنطینە زندان محبوس بودە است.

ارکان علیزادە روز شنبە ١ شهریور ٩٩ (٢٢ آگوست ٢٠٢٠) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بە اتهام فعالیت مذهبی بازداشت و ٢٢ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی نگهداری شدە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، شعبە ٦ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیە برای آزادی موقت این جوان ٣٠٠ میلیون تومان وثیقە تعین کردە کە با مخالفت ادارە اطلاعات روبرو شدە است.