بازداشت و بی خبری از سرنوشت دو شهروند کامیارانی پس از سە ماه

بازداشت و بی خبری از سرنوشت دو شهروند کامیارانی پس از سە ماه

20:56 - 25 May 2019

 

هەنگاو: دو شهروند اهل کامیاران از سە ماه پیش بازداشت شدە و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سە ماه پیش و هم زمان با بازداشتهای گستردە کامیاران، دو شهروند دیگر بازداشت شدەاند کە تاکنون محل نگهداری آنها نامعلوم و هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

یک منبع مطلع در کامیاران در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو گفت، از سە ماه پیش دو شهروند بە نامهای ”باسام مرادی“ و ”کوسار بهرامی“ بازداشت شدەاند.

این منبع اعلام کرد کە باسام در کامیاران و کوسار در کرمانشاه و هر دو بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون ایران بازداشت شدە و سرنوشتشان پس از سە ماه نامعلوم می باشد.